Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στο διαδικτυακό κατάστημα www.millimetre.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «E-shop»), το οποίο διαχειρίζεται και διατηρεί η ελληνική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΤΟΥΝΑ και διακριτικό τίτλο «MILLIMETRE», η οποία εδρεύει στη Ρόδο, επί της οδός Λάζαρου Τηλιακού 139, Ρόδος, ΤΚ 85132, με ΑΦΜ 162354216 ΔΟΥ Ρόδου και αριθμ. ΓΕΜΗ 163270120000 με e-mail contact@millimetre.gr (εφεξής η «Επιχείρηση»), η οποία, συμμορφούμενη με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2016/679) και Ελληνική Νομοθεσία (ενδεικτικά, Ν. 4624/2019, ως ισχύει), ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ενημερώνει σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.

Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες του Πελάτη συλλέγονται, πως χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και σε ποιους παρέχονται. Καθορίζει επίσης τα δικαιώματα του Πελάτη σε σχέση με τις πληροφορίες του και με ποιον μπορεί να επικοινωνεί για περισσότερες διευκρινήσεις ή ερωτήματα.

Η Επιχείρηση δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε στις δέουσες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, νοούνται ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για το σκοπό της σύναψης σύμβασης πώλησης με την Επιχείρηση δια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ Πελάτη, δηλαδή μία καρτέλα όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με την Επιχείρηση.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί προσωπικά δεδομένα που είναι πλήρη και αληθή, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας σύμβασης πώλησης, ενώ η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τυχόν αποζημίωση από τον Πελάτη για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.

Κατά την εγγραφή του, ο Πελάτης καλείται να υποβάλει τα κάτωθι δεδομένα: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου/ Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση/ Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, ή στην περίπτωση Νομικού Προσώπου, θα πρέπει να υποβάλει Α.Φ.Μ.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού Πελάτη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την φυσιογνωμία του.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ που θα δημιουργήσει και αναγνωρίζει ότι η Επιχείρηση δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει τον κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Η Επιχείρηση λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί κατάλληλα για τις υποχρεώσεις της Πολιτικής Απορρήτου, παρέχεται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων και ιδίως για:

α) τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων, π.χ. την έκδοση και αποστολή των φορολογικών παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή, την εκτέλεση της παραγγελίας, την αποστολή των προϊόντων, την πραγματοποίηση επιστροφών.

β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

γ) την αποστολή, με ηλεκτρονικά μέσα, εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η επεξεργασία είναι σύννομη για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων, οι κάτωθι:

α) ο Πελάτης – υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο Πελάτης – υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος (όπως η σύμβαση πώλησης με την Επιχείρηση),

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. φορολογική νομοθεσία).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ – ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Πελάτης – Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρα 12 έως 22 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και ειδικότερα:

  1. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που επεξεργάζεται η Επιχείρηση,
  2. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
  3. το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων, και
  4. το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και
  5. το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων.

Ο Πελάτης δύναται να τροποποιήσει/ διορθώσει/ διαγράψει τα στοιχεία του οποτεδήποτε μέσω του προφίλ του που διατηρεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για την άσκηση των υπολοίπων δικαιωμάτων του, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με την Επιχείρηση (ίδ. κάτωθι “Επικοινωνία”). Πρέπει να επισημανθεί ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης με την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τις μεγαλύτερες από τις ακόλουθες περιόδους: α) εφόσον είναι απαραίτητο για τον σχετικό σκοπό της συλλογής και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, β) οποιαδήποτε περίοδος διατήρησης απαιτείται από το νόμο, γ) μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν δικαστικές διαφορές ή έρευνες σχετικά με τα προϊόντα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αποστολή ενημερωτικού υλικού από την Επιχείρηση στον Πελάτη με στόχο την ενημέρωση του τελευταίου για τα προϊόντα που η Επιχείρηση διαθέτει μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η Επιχείρηση δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Πελάτη ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, εφόσον αυτός χορήγησε ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, στον Πελάτη παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε στην αποστολή (opt-out/ unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Επιχείρηση για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και την παράδοση της παραγγελίας του Πελάτη, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την εκτέλεση της αποστολής της παραγγελίας.

Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο είναι το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (Πόλη – Περιοχή, αριθμός / οδός) και τηλέφωνο επικοινωνίας του Πελάτη, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας.

Καθώς η Επιχείρηση συνεργάζεται με εξωτερικούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών (ενδεικτικά, Γενική Ταχυδρομική, ACS), η διαβίβαση αυτή των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν μπορεί να εξαιρεθεί.

Επιπλέον, η Επιχείρηση διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Επιχείρησης, όπως, ενδεικτικά αναφέρονται, για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των φορολογικών σας παραστατικών, διανομή email, κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την Επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο E-mail: contact@millimetre.gr προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του. Σε περίπτωση δε, που θεωρήσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη ή επιθυμεί να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να επικοινωνεί με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr, www.dpa.gr ).


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το www.millimetre.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό και οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους καθώς και για τα μέτρα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούν τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, οι αγορές μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.millimetre.gr δέχεται τις χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard και Maestro. Για τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανακατευθύνεστε σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον και δεν γίνεται καμία καταχώρηση των στοιχείων της στη βάση δεδομένων μας.